Temari

El curs

 1. Engegant, programant debugant
 2. Explicació de la PCB per seguir el curs
 3. SWDIO i printf
 4. E/S mapejada a memòria
 5. GPIOs
 6. Interrupcions
 7. Codi C per ISR
 8. Gestió de rellotges
 9. Timers
 10. PWM
 11. Com és de ràpid un microcontrolador?
 12. Tipus de dades
 13. Watchdog
 14. ADC
 15. DAC
 16. Port sèrie
  1. Sèrie i USB: CP2102
 17. SPI
 18. I2C
 19. Documentant el codi
 20. DMA
  1. DMA 2a part
 21. RTOS
  1. Tasques
   1. Controlant el temps dins de les tasques
  2. Semàfors
  3. Cues
   1. Com calcular les mides de les cues en un RTOS
  4. Mutex
  5. Conjunt de Cues (Queue Sets)
  6. Grups d’esdeveniments
  7. Notificacions a tasques
  8. Usant un watchdog en un RTOS
  9. Stack de les tasques en FreeRTOS
  10. Comparant temps de resposta
  11. Drivers en multi-tasca
 22. Una aplicació completa
 23. Baix consum
  1. Modes de baixa energia
  2. Un timer de baix consum
  3. Baix consum en RTOS
 24. CMSIS
 25. Inicialització del microcontrolador
 26. Detectant errors greus
 27. C vs C++
 28. Empaquetant estructures
 29. Fent servir un mòdul criptogràfic
 30. Màquines d’estats
  1. Codificant màquines d’estats
  2. Temps i màquines d’estats
 31. Gestor de tasques periòdiques
 32. Inicialització del sistema

Receptes