Temps i màquines d’estats

Tot i que el tractament del temps (deixar passar un cert temps, esperar per un esdeveniment un cert temps, etc.) es pot fer tant amb FSMs com amb un bucle de control senzill, hi ha models pensats que el tracten específicament. Una forma molt senzilla d’afegir temps a una FSM és afegir un temps d’espera […]

Read More Temps i màquines d’estats

Codificant Màquines d’Estats

Com ja hem vist a l’entrada anterior, és relativament senzill codificar una FSM en C. Tot i això, es pot trobar un model genèric per simplificar les coses. Anem a presentar-lo. Com s’ha dit anteriorment, una FSM consta de 4 operacions: Llegir les entrades. Això provocarà o no canvis en l’estat i les sortides. Calcular […]

Read More Codificant Màquines d’Estats

Màquines d’estats

Una màquina d’estats (FSM, de Finite State Machine en anglès) és un model de màquina que reacciona a certes entrades i calcula el valor per les sortides, segons l’estat en que estigui. També es pot veure com un seguit d’estats possibles (finit!) en el que pot estar la màquina (el nostre programa) i que va […]

Read More Màquines d’estats