Comparant temps de resposta

En aquesta entrada valorarem els temps de resposta mesurats en els tres mecanismes de comunicació entre esdeveniments i tasques, que son els semàfors, les grups d’esdeveniments i les notificacions directes. A la taula següent es resumeixen aquestes mesures i a les figures es veuen les mesures fetes amb l’oscil·loscopi. Com es pot comprovar, el mecanisme […]

Read More Comparant temps de resposta

Notificacions a tasques

Les notificacions a tasques (en anglès Direct to Task Notifications) son un mecanisme propi de FreeRTOS similar a les cues, semàfors i mútex però més simple i, en alguns casos, més eficient (aquest mecanisme pot ser fins a un 45% més ràpid que un mecanisme basat en un semàfor binari). Si bé els mecanismes introduïts […]

Read More Notificacions a tasques

Grup d’esdeveniments

A més dels mecanismes ja explicats, i que son els més típics en la comunicació i sincronització entre tasques, FreeRTOS ens proporciona un mecanisme que permet bloquejar o desbloquejar una o vàries tasques segons succeeixi un o varis esdeveniments. Aquest mecanisme es diu Event Groups i permet que una o vàries tasques defineixen a quins […]

Read More Grup d’esdeveniments

Interrupcions a FreeRTOS

FreeRTOS deixa el maneig de les interrupcions a mans del desenvolupador, demanant unes certes condicions. Cal tenir en compte que les interrupcions són esdeveniments totalment asíncrons i imprevisibles i que prenen el control de forma automàtica. Això fa que mentre està funcionant una ISR el kernel del Sistema Operatiu no es pot executar i que, […]

Read More Interrupcions a FreeRTOS

Baix consum en RTOS

Quan treballem amb un RTOS funcionant en el nostre microcontrolador, hi ha diferents estratègies per aconseguir disminuir el consum energètic. Bàsicament hi ha dues estratègies: Aprofitar la tasca Idle per posar al microcontrolador en un mode de baix consum. Passar a un sistema sense tick (també dit tickless).  Tasca Idle per baix consum L’estratègia més […]

Read More Baix consum en RTOS