C avançat

La meva experiència amb cadells d’enginyers és que als coneixements que tenen els alumnes o, diguem-ne així, usuaris bàsics de C, cal afegir-los certs coneixements que no s’acostumen a donar enlloc. Anuncis

Read More C avançat

Comparant temps de resposta

En aquesta entrada valorarem els temps de resposta mesurats en els tres mecanismes de comunicació entre esdeveniments i tasques, que son els semàfors, les grups d’esdeveniments i les notificacions directes. A la taula següent es resumeixen aquestes mesures i a les figures es veuen les mesures fetes amb l’oscil·loscopi. Com es pot comprovar, el mecanisme […]

Read More Comparant temps de resposta

Notificacions a tasques

Les notificacions a tasques (en anglès Direct to Task Notifications) son un mecanisme propi de FreeRTOS similar a les cues, semàfors i mútex però més simple i, en alguns casos, més eficient (aquest mecanisme pot ser fins a un 45% més ràpid que un mecanisme basat en un semàfor binari). Si bé els mecanismes introduïts […]

Read More Notificacions a tasques

Codificant Màquines d’Estats

Com ja hem vist a l’entrada anterior, és relativament senzill codificar una FSM en C. Tot i això, es pot trobar un model genèric per simplificar les coses. Anem a presentar-lo. Com s’ha dit anteriorment, una FSM consta de 4 operacions: Llegir les entrades. Això provocarà o no canvis en l’estat i les sortides. Calcular […]

Read More Codificant Màquines d’Estats

Màquines d’estats

Una màquina d’estats (FSM, de Finite State Machine en anglès) és un model de màquina que reacciona a certes entrades i calcula el valor per les sortides, segons l’estat en que estigui. També es pot veure com un seguit d’estats possibles (finit!) en el que pot estar la màquina (el nostre programa) i que va […]

Read More Màquines d’estats

Fent servir un mòdul criptogràfic

Un perifèric que trobem als microcontroladors moderns és alguna mena de mòdul per accelerar els càlculs necessaris per el xifratge i/o desxifratge d’informació. En el cas de la família EFM32 de SiliconLabs aquest mòdul s’anomena AES a les primeres versions i CRYPTO a les darreres. Aquest mòdul, com els d’altres fabricants, reben les dades a […]

Read More Fent servir un mòdul criptogràfic

Gestió de rellotges – Systick

En la majoria de microcontroladors moderns la gestió dels rellotges és una qüestió delicada i molt important. Per tal de millorar el consum del dispositiu, és habitual tenir un control i poder decidir si cert perifèric rep el senyal de rellotge o no En cas que no el rebi, el perifèric romandrà totalment desconnectat i […]

Read More Gestió de rellotges – Systick

Interrupcions a FreeRTOS

FreeRTOS deixa el maneig de les interrupcions a mans del desenvolupador, demanant unes certes condicions. Cal tenir en compte que les interrupcions són esdeveniments totalment asíncrons i imprevisibles i que prenen el control de forma automàtica. Això fa que mentre està funcionant una ISR el kernel del Sistema Operatiu no es pot executar i que, […]

Read More Interrupcions a FreeRTOS

Shadow registers

En algunes arquitectures i en perifèrics d’alguns fabricants poden llegir que es fan servir shadow registers. S’anomenen així a registres que contenen una còpia d’un altre registre i que son els que es poden llegir per part d’altres dispositius o perifèrics.

Read More Shadow registers