Fent servir un DAC

Un DAC és un dispositiu que es pot veure com l’invers d’un ADC, ja que a partir d’unes dades digitals genera un senyal analògic equivalent. Els paràmetres de funcionament d’un DAC son, doncs, molt similars als del seu perifèric germà l’ADC. Al datasheet de la família amb la que treballem (EFM32GRM, pàg. 421) hi ha […]

Read More Fent servir un DAC

Baix consum: modes de baix consum

Un dels temes més habituals de trobar-se quan es tracten temes amb microcontroladors és el del baix consum. Gràcies a la tecnologia de fabricació dels microxips i els avenços en les arquitectures dels microcontroladors, aquests han arribat a unes fites de consum molt baixes, permeten desenvolupar aplicacions on el sistema pugui anar alimentat per bateries […]

Read More Baix consum: modes de baix consum

Fent servir Mutex

Quan tenim un recurs, driver, memòria compartida, secció crítica o qualsevol altre recurs que només es pot fer servir una sola tasca a cada moment, cal muntar un mecanisme d’exclusió mútua que ens asseguri que no tindrem cap problema. Aquest mecanisme és molt similar a un semàfor binari però cal incloure algun mecanisme per prevenir […]

Read More Fent servir Mutex

Rellotges de Temps Real (RTC)

Un altre perifèric que acostumem a trobar als microcontroladors actuals és una mena de Timer una mica especial. Habitualment aquests perifèrics serveixen per tenir un control de temps en segons i/o un calendari, enlloc de temps molts més curts de mil·lisegons o microsegons com els Timers que ja hem vist. Aquest tipus de perifèrics acostumen […]

Read More Rellotges de Temps Real (RTC)

Documentant el codi

Un tema recurrent en temes d’enginyeria del software és com documentar el codi font que es desenvolupa per tal d’afavorir, sobretot, el manteniment del codi durant el temps i algú altre (o nosaltres mateixos) haguem de modificar, re-uilitzar o arreglar algun problema. No farem aquí una discussió sobre els beneficis de documentar, quan fer-ho, etc. […]

Read More Documentant el codi

DMA, segona part

A l’exemple anterior hem vist una aplicació senzilla del DMA on tant sols movíem dades d’un buffer a memòria a un altre. Una altra aplicació del DMA és transferir dades cap o des de un perifèric cap a memòria sense que el processador ho hagi de fer. Un exemple és fer servir el DMA per […]

Read More DMA, segona part

DMA

El DMA (Direct Memory Access) és un dispositiu present a la majoria de microprocessadors. Aquest dispositiu s’encarrega de fer transferències de dades entre dispositius sense que la CPU intervingui. Per què es fa servir? Doncs perquè sovint cal transferir quantitats importants de dades entre dues parts de la memòria, o anar transferint dades d’un dispositiu […]

Read More DMA

Port sèrie

El port sèrie es encara un dels ports d’entrada i sortida més comuns de trobar en un microcontrolador i en un sistema encastat. Encara avui multitud de dispositius fan servir aquest port per rebre o enviar dades i, per tant, els microcontroladors acostumen a portar uns quants d’aquests ports disponibles. De fet, la majoria de […]

Read More Port sèrie